Länkar

www.elsakerhetsverket.se
Elsäkerhetsverket ger bl.a. ut starkströmsföreskrifterna.

www.sbsc.se
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering
utfärdar certifikat och intyg för anläggarfirmor, besiktningsfirmor och materiel inom brand- och säkerhetsområdet. Här finns förteckningar på materiel och företag som uppfyller SBF-regler och SSF-regler.

www.brandskyddsforeningen.se
Brandskyddsföreningen SBF ger bl.a. ut SBF-regler för brandlarm-, vattensprinkler- och gassläckanläggningar samt rekommendationer för t.ex. utrymningslarm och boendesprinkler.

www.svenskforsakring.se
Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet) ger bl.a. ut FTR - Försäkringstekniska rekommendationer. FTR kan användas som försäkringsvillkor och anger vilka krav som ett försäkringsbolag kan ställa för att godkänna olika skyddstekniska anläggningar eller åtgärder. Även andra kravställare än försäkringsbolag kan och får använda sig av FTR.

www.msb.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ger ut föreskrifter och allmänna råd. Här kan du ladda hem MSB:s föreskrifter i författningssamlingen MSBFS och SRVFS, t.ex. de föreskrifter och anvisningar som utges i anslutning till "Lagen om skydd mot olyckor". Här finns även MSB:s och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarliga och explosiva varor i författningssamlingen MSBFS och SÄIFS.

www.av.se
Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som även berör utförande av brandskyddsinstallationer. På denna adress finns föreskrifterna tillgängliga att läsa eller skriva ut i pdf-format.

www.boverket.se
Boverket ger bl.a. ut byggreglerna. Kapitel 5 i byggreglerna handlar om hur brandskyddet i en byggnad ska utformas vid nybyggnad. På denna adress finns byggreglerna tillgängliga att läsa eller skriva ut i pdf-format.

www.sis.se
SIS är det svenska standardiseringsorgan som utger standarder inom bl.a. brand- och räddningsområdet. Här kan du läsa om pågående standardiseringsprojekt inom t.ex. brandskyddsområdet och även beställa gällande standarder.